Kvalitets och Miljö arbetet fortsätter hos Ramo Group.Vi arbetar tillsammans med Magnus Lesshammar ifrån Akcros AB. Målen är att utveckla oss mer än vad standarden kräver. Genom vår senaste SWOT och omvärldsanalys har vi funnit flera intressanta områden som uppdateras och som vi arbetar vidare med.

Arbetat kommer att intensifieras efter vår ISO revison 2018-10-29 och löpa vidare med vår nya kvalitets ansvarige.