Kvalitet / Miljö

Kvalité enligt SS-EN ISO 9001:2015

Utdrag ur Kvalitetspolicy, (Fullständig policy finns i handboken.)
Ramos kännemärke skall vara produktkvalitet, tjänstekvalitet,
punktliga leveranser, låg totalkostnad och goda relationer till våra kunder och leverantörer skall vara de faktorer som är anledningen till att våra partner väljer oss.
Ramo skall genomföra kontraktsgenomgången på ett sådant sätt att kunden känner full tillfredsställelse.

Era krav – vår utmaning
Vi utgår från kundens kvalitetskrav och servicenivå som blir den fastställda normen som gäller från kontraktsgenomgång genom hela flödet från produktion till slutleverans. Kvalitetskontroll sker mot fastställda dokument redan hos tillverkaren, motkontroller mot samma dokument sker vid mottagande av leveranser på Ramos centrallager i Värnamo. Dokumenten arkiveras på Ramo för eventuell efterkontroll om kunden så önskar. Ramo ansvarar för att produkterna finns tillgängliga för leverans inom 5 arbetsdagar.

Uppförandekod

Grunden för uppförandekoden är Ramos kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Ramo efterlever FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet

Miljö enligt ISO 14001:2015

Utdrag ur Miljöpolicy, (Fullständig policy finns i handboken.)
Ramo skall värna om miljön så väl här hemma som runt omkring oss. Vi skall arbeta på ett sådant sätt att vi hjälper till att ta ansvar för allt vi kan påverka. Vi arbetar med att styra vårt samarbete i valet av nya leverantörer, mot ISO 14001 godkända leverantörer eller som på något sätt har en egen miljö policy. Vi skall värna om miljön genom att följa lagar och förordningar och förebygga genom ständiga förbättringar.

Miljön – vår gemensamma utmaning
Effektiva produktionsmetoder, liten kassaktionsgrad, konsolidering av transporter är en del av momenten för att minska inverkan på vår miljö.

RoHS & REACH Direktiv försäkran om överensstämmelse.
RoHS är EU Direktiv och står för användning och begränsning av farliga ämnen i produkter.
REACH är EU Direktiv och står för registrering och begränsning samt hantering av kemikalier.

 

Läs mer om försäkran om överenskommelse »

*Klicka på bilderna för att läsa dokumenten.