Ramo bygger ett eget LABB!
Ni kan vara trygga med artiklar ifrån Ramo Group!
I enlighet med RoHs direktiven behöver vi utföra tester hos oss.
I vårt nya laboratorium kommer vi att utföra analys på 6-värt krom.
Enligt EN 1525:2006 kan vi med större säkerhet fastställa att ytbehandlingen håller vad den lovar.
RoHS begränsar användningen av följande sex ämnen:
” Kvicksilver (Hg)
” Kadmium (Cd)
” Bly (Pb)
” Sexvärt krom (Cr6+)
” Polybromerade bifenyler (PBB)
” Polybromerade difenyletrar (PBDE)